Skjul bilderTilbake til vanlig visningDen norske Burmakomité | Utskriftsversjon av artikkelen "Pensjonsfondet: Total Burma-versting"

Bilde: Pensjonsfondet: Total Burma-versting

Pensjonsfondet: Total Burma-versting


Inger Lise Husøy, daglig leder i Den norske Burmakomité
Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender
Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Total samarbeider med juntaen om gassutvinning i Yadana-prosjektet i Burma. For få år siden avviste Etikkrådet at det var fare for brudd på menneskerettighetene i prosjektet og Pensjonsfondet trakk seg derfor ikke ut av Total. Ny informasjon viser at dette var en grov feilvurdering med dramatiske konsekvenser.

Landsbyboerne som berøres av prosjektet er, nå som den gang, utsatt for tvangsarbeid, begrenset bevegelsesfrihet, konfiskering av eiendom og trusler mot deres sikkerhet, så vel som drap. Dette er grundig dokumentert i flere rapporter fra Earth Rights International (ERI) de siste månedene. Den norske Burmakomité, Framtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelp mener at Total må vurderes på nytt, sammen med dets amerikanske samarbeidspartner Chevron, og at en slik vurdering vil måtte konkludere med at Statens pensjonsfond utland trekker seg ut av begge selskaper.

Totals sikkerhet, siviles utrygghet
Total og Chevron (tidligere Unocal) inngikk i 1992 et samarbeid med det statlige Myanmar Oil and Gas Enterprise for utforskning og utvinning av Yadana-feltet, som inkluderte konstruksjon av en gassledning over fastlandet til Thailand i 1995-98. Kommersiell produksjon startet i 2000. Samarbeidet innebærer at det burmesiske militæret er ansvarlig for sikkerheten i prosjektet. Militæret er beryktet for tvangsarbeid, systematisk bruk av voldtekt som våpen, vilkårlige henrettelser, tortur og andre overgrep i undertrykkelsen av sivilbefolkningen.

Før Yadana-prosjektet startet på 1990-tallet hadde ikke det burmesiske militæret permanent tilstedeværelse i området, men kort tid etter prosjektstart strømmet tusenvis av soldater inn i områdene for gassledningen og gjorde livet utrygt for landsbyboerne. Total mener at selskapets ansvar strekker seg til 25 landsbyer i et område langs rørledningen, men prosjektets sikkerhetspersonell opererer i et større område. Så lenge innbyggere i landsbyer utenom de 25 landsbyene Total refererer til utsettes for overgrep av Total-styrkene kan ikke selskapet fraskrive seg et medansvar.

Tvangsarbeid er det mest vanlige rettighetsbruddet i prosjektområdet. Total hevder å ha iverksatt seriøse tiltak mot tvangsarbeid, men i stedet for å tilrettelegge for at landsbyboerne kan benytte seg av den offisielle klagemekanismen til ILO har Total laget sin egen mekanisme som ikke fungerer. Det Total oppnår er på effektivt vis å hindre klager i å nå ILO og dermed negativ omtale av Total.

Etikkrådet ført bak lyset av Total
Samtidig har Total overfor investorer og andre aktører skrytt av at ILO har bekreftet at dette er det eneste området i landet hvor tvangsarbeid ikke lenger er et problem. Følgende påstand har vært å lese på Totals nettside: ”According to the ILO, the only region in the country in which forced labour has ceased is the area in which the Yadana gas pipeline was built”.

Etter at ILO avviste dette i august i fjor har Total i all stillhet endret setningen. Men dette har vært en påstand Total har fremmet i mange år, også i 2005 da Etikkrådet vurderte Total.

Etikkrådet har blitt ført bak lyset av Total også på andre måter. I 2002 engasjerte selskapet en organisasjon til å vurdere konsekvensene av selskapets tilstedeværelse i Burma. Total og Chevron fikk i det store og hele gode skussmål i fem rapporter basert på fem besøk, på til sammen 20 dager, siden 2002. ERI har gjennomgått disse rapportene og funnet at landsbyboerne, i forkant av intervjuene, ble advart av militæret mot å kritisere Total. Selve intervjuene ble utført mens representanter for militæret og Total var til stede og Total sørget selv for tolker. I et samfunn hvor det er vanlig med represalier for den minste mistanke om kritikk av styringsmaktene er dette en svært kritikkverdig metode for informasjonsinnhenting.

Etikkrådet baserte seg på disse rapportene i vurderingen av Total i 2005. Leder av rådet, Gro Nystuen, sa til Framtiden i våre hender sin nyhetstjeneste Norwatch at rapportene ikke var de eneste kildene rådet baserte seg på. Ved nærmere gjennomgang av kildegrunnlaget for rådets vurdering av Totals medvirkning til menneskerettighetsbrudd har Norwatch dog funnet at det kun baserte seg på disse rapportene og informasjon fra Total selv. Ikke underlig at rådet konkluderte med at brudd på menneskerettighetene ikke var et problem i Yadana-prosjektet.

Korrupsjon på høyt nivå
Inntektene fra olje og gass bidrar til å forsterke juntaens posisjon og dens uforsonlige holdning overfor den politiske opposisjonen og det internasjonale samfunn. Det er ingen åpenhet om inntektene fra Yadana-prosjektet til tross for at Total er engasjert i åpenhetsinitiativet Extractive Industries Transparency Initiative og har offentliggjort betalinger til flere andre land hvor selskapet opererer. Så ikke i Burma. Men ifølge ERIs utregninger har juntaen tjent 4.83 milliarder dollar på Yadana-prosjektet. Ved å bruke den 30 år gamle offisielle og utdaterte valutakursen har kun en prosent av summen, tilsvarende nesten tre milliarder dollar, blitt registrert i nasjonalbudsjettet. Den resterende summen på 4.8 milliarder dollar har blitt plassert i Singapore. Korrupsjon på dette nivået vil være skandaløst uansett hvor det skjer, men er spesielt kritikkverdig i et land som Burma hvor 40 prosent av nasjonalbudsjettet går til militæret mens sosiale utgifter er blant de laveste i Asia.

Yadana-prosjektet blir brukt som modell av andre selskaper som har interesser i Burma, noe vi finner svært urovekkende med dagens politiske rammebetingelser. Finansminister Sigbjørn Johnsen og Etikkrådsleder Gro Nystuen: Når vil Pensjonsfondet trekke seg ut av Total og Chevron og derved demonstrere at måten disse selskapene opererer på ikke er akseptabel for et fond som er opptatt av etisk forsvarlige investeringer?

KRONIKK PUBLISERT I DAGSAVISEN.Utskrift fra http://www.burma.no/Artikler/4163.html - 19.05.2022
Den norske Burmakomité
Kirkegata 5, 0153 Oslo