Tilbake til vanlig visningDen norske Burmakomité | Utskriftsversjon av artikkelen "Vedtekter for Den norske Burmakomité"

Vedtekter for Den norske BurmakomitéVedtatt på årsmøtet 23. april 2013

§1. Navn
Organisasjonens navn er Den norske Burmakomité, forkortet NBK. Det engelske navnet er The Norwegian Burma Committee, forkortet NBC. Norwegian Myanmar Committee kan brukes, hvis formålstjenelig. 


§2. Formål
Den norske Burmakomités hovedformål er å fremme demokratisk utvikling i Burma. Dette gjøres gjennom støtte til prosjekter i Burma og burmesere i eksil, samt opplysnings- og pådriverarbeid i Norge. NBK skal være et ressurs- og kompetansesenter i Norge. 


§3 Grunndokument
NBK har tre grunndokumenter som står i følgende hierarki:

  1. Vedtekter
  2. Strategiplan
  3. Etiske retningslinjer 


§4. Organisasjonsstruktur


4. 1 Årsmøtet
Årsmøtet avholdes innen utgangen av april hvert år, med mindre ekstraordinære forhold tilsier noe annet. Det skal innkalles skriftlig minst fire uker før avholdelse av årsmøtet. Endringsforslag til NBKs grunndokumenter må sendes sekretariatet senest tre uker i forveien. Sakspapirer sendes ut fra sekretariatet senest to uker før årsmøtet.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når tre av styremedlemmene eller revisor krever det. Påtroppende styremedlemmer har talerett på årsmøtet. Endringer i grunndokumenter krever 2/3-flertall, resten av sakene krever simpelt flertall.
 

4.2 Styret
Styret er NBKs høyeste organ mellom årsmøtene. Styremøter skal avholdes minst seks ganger i året. Elektroniske møter har status som styremøter. Minst halvparten av styremøtene skal være fysiske møter. Styret skal ta stilling til saker av prinsipiell betydning for komiteens virksomhet, deriblant kriterier for utvelgelse og prioritering av prosjekter, søknader til UD og Norad med foreløpig budsjett og eventuelt andre finansieringskilder, samt andre aktiviteter av stor betydning. Foreløpig budsjett blir revidert/endelig behandlet på årsmøtet eller etter at tilsagnsbrev fra UD er mottatt. Styret har arbeidsgiveransvar for sekretariatet. Det daglige personalansvaret og personalpolitikk er delegert til daglig leder. Styret utnevner et styremedlem med særskilt ansvar for arbeidsmiljøet i komiteen og sekretariatet. Rammene for lønns- og personalpolitikk er fastsatt i den lokale tariffavtalen. Vedtak fra AU-møter, og annen vesentlig informasjon, skal oversendes styret løpende til orientering og fremgå i referater fra styremøtene. Sekretariatet og styremedlemmer kan på eget initiativ framlegge enkeltsaker for styret. 

Styret skal innkalles med minst to ukers varsel, sakspapirer må være utsendt minst fem dager i forveien. Minst halvparten av styremedlemmene må stemme for at en beslutning skal være gyldig. Vedtak er gyldig med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør styreleders dobbeltstemme. 

Styret kan nedsette utvalg og fastsette deres mandat etter behov. I utvalgene kan man trekke inn eksterne ressurspersoner.

Styret har det overordnede ansvaret for organisasjonens økonomi. Det daglige økonomiansvaret er delegert til daglig leder, som følger NBKs godkjente regnskapsrutiner og fullmaktsregler.


4.2.1 Styremedlemmer
Styret i NBK består av 6-9 personer som rekrutteres blant personer med Burma-kompetanse eller faglig relevant kompetanse. Styremedlemmer velges for ett år av gangen. Styremedlemmene mottar normalt ikke godtgjørelse for sitt styreverv, men dersom styremedlemmer påtar seg oppgaver av større omfang, kan man inngå en særskilt avtale om honorar for dette. Styremedlemmer kan uttale seg på vegne av NBK, men bør ha klarert dette med sekretariatet/styreleder i forkant.


4.2.2 Styreleder
Styreleder velges av årsmøtet. Styreleder har ansvaret for at alle organer i NBK fungerer etter komiteens formål. Styreleder kan motta en årlig moderat godtgjørelse for sin virksomhet. Dette bestemmes av årsmøtet.


4.3 Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalg består av styreleder og daglig leder. AU er et saksforberedende organ for styret og behandler aktuelle saker. AU kan fatte fortløpende beslutninger basert på NBKs grunnlagsdokumenter og komiteens vedtatte aktiviteter.


4.4 Valgkomité
Valgkomiteen består av daglig leder, styreleder og minst et styremedlem. Det åpnes også for at et tidligere styremedlem deltar. Valgkomiteen utnevnes av årsmøtet.


4.5. Sekretariatet
Sekretariatet ledes av daglig leder, og arbeider etter vedtatte arbeidsinstrukser. Sekretariatet har møte-, tale- og forslagsrett i alle NBKs organer. 


§5 Støtte til NBK
NBK kan motta finansiell støtte fra enkeltpersoner og virksomheter.


§ 6 Ekskludering
NBKs årsmøte kan suspendere eller ekskludere personer som har opptrådt i strid med vedtektene eller har opptrådt eller lagt for dagen holdninger som må antas å skade NBKs omdømme. Slike beslutninger må tas med 2/3 flertall, der vedkommende gis anledning til å uttale seg.


§7 Avvikling
Den norske Burmakomité kan besluttes oppløst bare etter vedtak på to påfølgende årsmøter, og krever ¾ flertall for å effektueres. Komiteens aktiva vil i så fall tilfalle formålet, fortrinnsvis via eksisterende partnere eller andre som arbeider på områder som dekkes i NBKs strategi.

 Utskrift fra http://www.burma.no/Om_oss/Vedtekter/index.html - 03.07.2022
Den norske Burmakomité
Kirkegata 5, 0153 Oslo